Laboratuvar Altyapımızda Bulunan Bazı Cihaz ve Ekipmanlar

bc2800

Tam Otomatik Biyokimya Analizörü: Hayvan türlerine ve yaşa göre kan serumu ve/veya plazmasından rutin ve araştırma amaçlı biyokimyasal tetkiklerin yüksek kesinlik ve güvenirlik sınırları içerisinde yapılabilmesini sağlayan kompakt bir cihazdır. Özel yazılımı üzerinden kontrol edilmekte, tüm testlerin kalibrasyonu ve kontrolü yapılabilmekte ve süreç analizleri ile testlerin güvenilirliği sağlanabilmektedir. Test kapsamında kan şekeri, karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyon testleri, kas enzimleri ve mineral ölçümleri olmak üzere bir çok parametre bulunmaktadır. Cihazda ayrıca bazı parametrelerin idrar veya ponksiyon sıvılarındaki ölçümleride yapılabilmektedir.

bc2800
Hematoloji Analizörü: Veteriner kullanıma özgü olarak tasarlanmış ve analitik sistemi hayvan türlerine göre kalibre edilmeş bir cihazdır. Mevcut altyapısı ile 13 farklı hayvan türüne ait (Köpek, Kedi, At, Sığır, Koyun, Keçi, Rat, Fare, Maymun, Deve, Tavşan, Domuz, bizon) Tam Kan Sayımı (18 parametre) ölçümleri yüksek hassasiyet ile çok kısa sürede yapılarak raporlanabilmektedir.

Kan Gazları ve Elektrolit Analizörü: Portatif, taşınabilir biz cihaz olup, pH, pCO2, Na, K, Cl gibi hayati parametrelerin özellikle hasta başında analizinin hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

ifaFloresan Mikroskop (UHD Görüntüleme Sistemli): Günümüzde hücre içi patojenlerin teşhisinde yüksek spesifite ve sensitiveye sahip Immunfloresan Antikor Tekniği (IFA) kullanılmaktadır. Laboratuvarımız bünyesinde bulunan floresan mikroskobu ile IFA tekniği uygulamakta ve mikroskobun sahip olduğu UHD görüntüleme sistemi ile vakaların kaydı özel yazılımı sayesinde bilgisayar ortamına alınabilmektedir.

Real Time PCR: Floresan boyalar kullanılarak gerçek zamanlı olarak DNA’nın belirlenmesi ve miktarının gösterilmesi prensibiyle çalışan sistemdir. Bu teknik ile gerek enfeksiyöz gerekse genetik hastalıkların tanısı çok az miktarda biyolojik örnek kullanılarak (kan, doku, organ vs.) hızlı, güvenilir ve hassas bir şekilde moleküler düzeyde yapılabilmektedir.

Nanodrop UV-VIS Spektrofotometre: Mikrohacim spektrofotometre olup, 0.5 µL kadar az örnekle çalışabilecek bir cihazdır. Özellikle moleküler çalışmalarda DNA miktar/saflık ölçümlerinde kullanılmaktadır.

bc2800
VITEK II Compaq: Mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli bileşenlerindedir. Mikrobiyel identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testlerinde tüm dünyada kabul görmüş hızlı ve yüksek doğrulukla çalışabilen ileri seviye bir cihazdır. Klasik mikrobiyel identifikasyon tekniklerine göre daha hızlı olup teşhis ve tedavide önemli avantaj sağlamaktadır.

ELISA Okuyucu ve Yıkayıcı: ELISA tekniği Antijen-Antikor ilişkisini, antikora bağlanmış bir enzimin aktivitesini araştırmak temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir. Günümüzde bu teknik hormon analizleri, enfeksiyöz hastalık teşhisi, tümör markerlerı, sitokinlerin ölçümü gibi geniş kullanım alanına sahiptir. ELISA tekniği antijen/antikor kaplı 96 kuyucuklu özel mikroplakalar kullanılarak uygulanmaktadır. Sahip olduğumuz okuyucu ve yıkacı ile mikroplakaların test aşamalarında yıkanması ve daha sonra okunarak sonuçların değerlendirilmesi farklı dalga boylarında yapılabilmekte, ELISA tekniği başarı ile uygulanabilmektedir.

İdrar Analiz Cihazı: Cihazımız ile idrarda pH, Nitrit, Spesifik Gravite, Protein, Keton gibi kimyasal analizleri otomatik olarak yapılabilmektedir. Çift dalga boylu reflektans ölçüm teknolojisi  ile hassas ve güvenilir sonuçla alınmaktadır.

Işık Mikroskobu: Kan, İdrar, Gaita gibi biyolojik materyallerin incelenmesinde kullanılır. Sahip olduğu Ön-odaklı, ön merkezli kondansatör ve diyoptri ile yanlış ayarlamalar önlenerek değerlendirmede hız kazanılır. Öğrenci Uygulama laboratuvarlarımız dahil olmak üzere bünyemizde 50 adet bulunmaktadır.

bc2800
Santrifüjler: Laboratuvar bünyemizde farklı özelliklerde 4 adet santrifüj bulunmaktadır. Bunlar sırası ile Hematokrit Santrifüj, Soğutmalı Santrifüj, Mikrosantrifüj ve Normal Santrifüjdür. Hematokrit Santrifüj sahip olduğu özel başlık (Rotor) ile kan Hematokrit (HCT) ölçümünde referans metot olarak kullanılmaktadır. Bu santrifüj ile özellikle hematoloji analizöründe (HCT) ölçümü yapılamayan hayvanlar (kanatlı, reptil gibi) için de kullanılacaktır. Diğer santrijler ise yapılacak analize göre kullanılacak olup sahip oldukları özellikler bakımından esneklik sunmaktadırlar.

Analitik Terazi: EN45501 standardına göre üretilmiş, analitik duyarlılığı oldukça yüksek olan (d=0,0001 g) ve hassas tartım yapma imkan sunan cihazdır. Kimyasal, biyolojik materyallerin ağırlık ölçümü ve gravimetrik test işlemlerinde kullanılmaktadır.

Vortex: Temel laboratuvar ekipmanı olup deney tüplerindeki sıvıların homojen karıştırılmasında kullanılır.

Mixer: Hematolojik analizler öncesinde antikoagulanlı tüplere alınan kan örneklerinin homojen karışımları için kullanılır.

Hava Yer Değiştirmeli Pistonlu Pipetler: Deney öncesi ve deney işlemlerinin  her aşamasında örnek ve reaktif sıvıların doğru ve kesin hacimler ile ölçülmek suretiyle bir yerden bir yere aktarmada kullanılan temel laboratuvar ekipmanlardır. Laboratuvarımızda ISO 8655 standardının şartlarını karşılayan, ayarlanabilir ve farklı hacimlerde sıvı aktarma özelliği olan çeşitli pipetler bulunmaktadır.

Etüv/Sterilizatör: Belirli sıcaklıklarda mikrop üretme, sterilize etmekte, ısıtma, pişirme, veya kurutma amaçlı kullanılan laboratuvar fırınıdır.

İnkübatör (CO2’ li): Mikrobiyal etkenlerin ve hücre kültürlerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan cihazdır. Laboratuvarımızda 2 adet olup sıcaklık, nem ve CO2 ayar mekanizmalarına sahiptirler.

Laminar Flow (Sınıf 2 Biyogüvenlik Kabini): Mikrobiyoloji ve Moleküler Laboratuvarında olmak üzere 2 adet bulunmaktadır. Kontrollü hava akımı sağlaması ve hava içerisinedeki mikroskopik partikülleri elimine etmesi özelliğiyle; çalışan personel, çevre ve analiz işlemlerini aerosol etkenler ve sıçramalardan korumaya yönelik kullanılır.

Isıtıcılı Su Banyosu: Çeşitli amaçlarla kullanıbilen içindeki suyu ısıtarak termostatı yardımıyla belirli bir sıcaklıkta tutmaya yarayan cihazdır. Bazı kullanım alanları; kan serumlarının inaktive edilmesi, açık otoklavlama için, besi yeri hazırlığında eritme işlemi için, katı kimyasalların sıvı kimyasallar ile çözdürülmesinde v.s.

Manyetik Karıştırıcı: Laboratuvarımızda 2 adet bulunmaktadır. Bir tanesi ise ayırıca ısıtıcı özelliğinede sahiptir. Programlanabilme özelliği sayesinde farklı sürelerde farklı ısılarda kullanılabilmektedir. Temel olarak çözelti hazırlanmasında kullanılırlar.

Çalkalayıcı: Çok sayıda deney tüpünün veya kimyasal çözeltilerin deney öncesi veya sırasında belirli hız ve yönde çalkalanmasını sağlayan cihazdır. Programlanabilme özelliği sayesinde farklı süre ve yönlerde (saat yönü ve tersi), istenilen saatlerde çalkalama işlemi yaptırılabilir.

pH Metre: Sıvıların pH’ sını (alkalinite-asidite) ölçmek için kullanılan elektrot ve elektronik ölçüm ünitesinden oluşan bir cihazdır.

Çeker Ocak: EN45175 standardına uygun olarak üretilmiş, çalışma alanında oluşan asit buharı, ısı ve gazların uzaklaştırılmasında zararlı havayı sisteme bağlı bulunan baca bağlantısı ile dış ortama atmaya yarayan cihazdır. Özellikle asitle yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır.

Kjeldahl Sistemi: Biyolojik örneklerde kantitatif azot tayininde kullanılan referans Kjeldahl metodun uygulanmasını sağlayan yaş yakma ve distilasyon ünitelerinden oluşan sistemdir. Gıda ve Yemlerde protein tayininde kullanılan referans metotdur.

bc2800
Soxhlet Ekstraktörü: Bir katının sıcak çözücü ile ekstraksiyonunda kullanılır. Genel olarak gıdalarda yağ tayini için kullanılır.

Ham Selüloz Tayin Cihazı: Yem ve Yem bitkileri başta olmak üzere çeşitli numune tiplerinde ham selüloz tayini için kullanılır.

Kül Fırını:Yüksek çalışma sıcaklığına sahip (900 ºC), gıda ve yem maddelerinde Kül tayininde kullanılan cihazıdır.

Histokinet (Tam Otomatik Doku Takip Cihazı): Patoloji ve Histoloji laboratuvarımızda biyopsi ve doku örneklerinin takip edilmesini sağlayan vakumlu, otomatik programlanabilir, yukarı-aşağı çalkalama hareketi olan ve açık sistem bir cihazdır.

bc2800
Modüler Doku Gömme Cihazı (Modular Tissue Embedding Center): Dokuların parafin bloklara oryante edilerek etkin bir şekilde gömülmesini sağlayan ve bloklama için gerekli bileşenleri (sıcak parafin, bloklama alanı, blok soğutma gibi) bünyesinde bulunduran bir cihazdır.

Motorize Rotary Mikrotom: Doku örneklerinin son derece ince bir şekilde kesilerek incelenmesine imkan tanıyan kesme aracı. Hem manuel hemde tam otomatik olarak 1 µm kalınlığında dahi kesit alınabilen yüksek güvenlikli bir cihazıdır.